Toimintakertomus vuodelta 2016

I JOHDANTO
 
Vuosi 2016 oli seuran 89 toimintavuosi. Vuonna 2015 hyväksytyn strategian
toimeenpano aloitettiin tehostamalla viestintää, yhteistoimintaa, jäsenrekrytointia ja
muuttamalla varainhoidon järjestelyjä. Seuran toiminnallisia painopisteitä olivat Studia
Militaria -seminaarit ja Tiede ja Ase -vuosikirjan julkaisu 74. kerran.
Vapaaehtoinen sotatieteellisten tutkimusten julkaisutoiminta keskittyi perinteisesti Tiede
ja Ase -vuosikirjaan. Yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa julkaistava
verkkojulkaisu Journal of Military Studies (JMS) ilmestyi internetissä verkkosivulla
Yhteistoimintaa muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkettu
Tieteellisten seurain valtuuskunnan puitteissa ja julkaisujen vaihdon merkeissä.
Kadettikunnan kanssa järjestettiin yhteinen turvallisuuspolitiikan seminaari.
 
II HALLITUS JA TOIMIELIMET
Seuran hallituksen puheenjohtajana toimi kenraalimajuri evp Pertti Salminen.
Hallitukseen kuuluivat lisäksi varapj kenraalimajuri evp Veli-Pekka Parkatti, eversti,
sotprof Mika Hyytiäinen, eversti evp Juha Tammikivi, eversti Pasi Tolvanen,
insinöörieversti Olli Klemola, kommodori evp Sakari Martimo, everstiluutnantti Jaakko
Hamunen ja everstiluutnantti Henrik Elo.
Neuvottelukuntaan kuuluivat kunniajäsenet everstiluutnantti evp Anssi Vuorenmaa,
kenraaliluutnantti evp Ilkka Ranta, kenraaliluutnantti evp Vesa Kämäri ja kenraalimajuri
evp Seppo Tanskanen sekä kutsuttuina jäseninä kenraalimajuri evp Antero Karvinen,
vara-amiraali evp Esko Illi, kenraalimajuri evp Aarno Vehviläinen, kenraaliluutnantti evp
Pertti Jokinen, professori kenrm evp Vesa Tynkkynen sekä istuvan hallituksen
puheenjohtaja kenraalimajuri evp Pertti Salminen.
Toiminnantarkastajina olivat eversti evp Esko Hasila ja eversti evp Pentti Väänänen
sekä varatoiminnantarkastajina eversti evp Kari Suvanto ja eversti evp Pekka Jouko.
Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi kommodori evp Kai Varsio.
 
2(4)
 
III SEURAN JÄSENISTÖ
Seuraan kuului toimintavuoden 2016 päättyessä jäsenluetteloon merkittynä maksaneita
jäseniä yhteensä 700. Lisäksi yhdistyksessä oli neljä kunniajäsentä ja 22 kutsujäsentä.
Seurasta erosi tai kuoli yhteensä 28 jäsentä. Seuraan liittyi kahdeksan uutta jäsentä.
Jäsenrekisteristä poistettiin 143 jäsentä yli kaksi vuotta maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi.
Vuonna 2016 kuolleet yhdeksän jäsentä olivat: Ev Martti Tuomainen, Evl Matti
Hyppönen, Evl Reino Haaparanta, Kom Matti Jyrämä, Ev Eero Eräsaari, Ev Matti
Koskimaa, Evl Olli Saari, Evl Pentti Kuosa ja Ev Jorma Kaarnola.
 
IV SEURAN TOIMINTA
Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa. Kevätkokous pidettiin 31.
maaliskuuta ja syyskokous 22. marraskuuta Tieteiden talolla. Seuran neuvottelukunta
kokoontui 14. joulukuuta.
31. maaliskuuta Studia Militaria 1/2016 -seminaarin aiheena oli ‘Mediasodankäynnin
ajankohtaiset näkymät’. Tieteiden talolla klo 16.00–18.00 alustajina olivat ST Saara
Jantunen, Venäjän asioihin perehtynyt eläkkeelle siirtynyt yleisradion
ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä ja Venäjän entinen suurlähettiläs Heikki Talvitie.
Keskustelua johti Pertti Salminen. Paikalla oli 60 henkeä.
22. syyskuuta järjestettiin yhdessä Kadettikunnan kanssa turvallisuuspolitiikan
seminaari Tieteiden talolla. Aiheena oli “Pohjolan turvallisuus – poliittiset ja sotilaalliset
näkökulmat tarkastelussa”. Puheenjohtajana oli Jaakko Iloniemi ja muina alustajina
René Nyberg, Jukka Valtasaari ja Pekka Visuri. Paikalla oli 80 henkeä.
Seminaariyhteistyötä päätettiin jatkaa syksyllä 2017.
 
3(4)
22. marraskuuta Studia Militaria 2/2016 -seminaarin aiheena oli ‘Taistelurobotit -
merellä, metsässä, sotapelissä, lakituvassa’. Tieteiden talolla alustajina esiintyivät kaptl
Perttu Kuosmanen Rannikkolaivastosta teemalla ”raivaajarobottien autonomia”;
tohtorikoulutettava, DI Heikki Hyyti ”autonomisuus metsässä”; MATINEN pääsihteeri
prof. Pekka Appelqvist aiheena ”taistelukentän autonomisointi” ja väitöskirjaa
valmistelevan Vesa Kyyrösen aiheena oli ”mitä sodan lait sanovat roboteista”.
Seminaarin juonsi Mika Hyytiäinen. Paikalla oli 90 henkeä. Tapahtumat on koottu
liitteeseen 1.
Jaostot eivät ole olleet aktiivisia vuoden 2016 aikana.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma rakentui uuden strategian toimeenpanon ympärille.
Varsinaista suurta muutosta toimintaan ei ollut, mutta jäsenille tarkoitettuja verkkosivuja
(kotisivuja) uudistettiin ja uudet Facebook -sivut otettiin käyttöön.
 
V JULKAISUTOIMINTA JA TUTKIMUSTOIMINNAN TUKEMINEN
Vuonna 2016 seura julkaisi ja kustansi vuosikirjan Tiede ja Ase numeron 74, joka sisälsi
12 artikkelia. Tiede & Ase vuosikirjan uudeksi päätoimittajaksi palkattiin HTT, evl evp
Markus Silvasti eversti evp Ismo Turusen luopuessa päätoimittajan tehtävästä. Kirjan
painoi Grano Oy Vantaalta 850 kappaleen painoksena ja 299-sivuisena. Kirja julkaistiin
myös sähköisenä.
Kirjoittajille maksettiin perinteisen tavan mukaan kirjoitusapurahoina yhteensä 6 200
euron stipendit. Parhaan artikkelin palkinto jaettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti
kahdelle artikkelille: Pekka Sivonen, Maineenhallinnasta Yhdysvaltain
sitoumuspolitiikassa ja Antti-Tuomas Pulkka/Teemu Virkkala/Visa Eloranta/Janne
Kallela, Havaintoja varusmiesten motivaation rakenteista ja seurauksista.
Kansainvälinen tieteellinen verkkojulkaisu Journal of Military Studies (JMS) siirrettiin
kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoulun toimitus-, rahoitus- ja
julkaisuvastuulle. Julkaisun tieteellisenä päätoimittajana on toiminut professori
Juha-Matti Lehtonen ja vastuullisena julkaisupäätoimittajana eversti Ismo Turunen.
 
VI VIESTINTÄ
Uuden strategian mukaisesti Suomen Sotatieteelliselle Seuralle avattiin uudet kotisivut
Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan avulla. Sivuilla on sähköisessä muodossa kaikki
Tiede ja Ase -vuosikirjat. Osoite on nyt www.sotatieteet.fi.
 
4(4)
 
Seuralle perustettiin myös omat Facebook sivut
www.facebook.com/sotatieteellinenseura/. Hallituksen jäsenistä Jaakko Hamunen ja
Juha Tammikivi tekivät merkittävän työpanoksen uusien sivujen aikaansaamiseksi.
Seuran jäsenille jaettiin vuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Vuosijulkaisu Tiede ja Ase
numero 74 jaettiin joulukuussa.
Seuran tiedottamista tehostettiin myös avaamalla Kadettikunnan Kylkirauta-lehteen
seuran palsta.
Jäsenrekrytointia tehostettiin MPKK:lla pitämällä seuran infotilaisuuksia kursseille.
 
VII SEURAN TALOUS
Seuran taloudellinen asema on ollut vakaa.
Vuonna 2016 osakesalkut siirrettiin Nordeasta Danske Bankkiin, joka voitti hallituksen
toteuttaman vertailun (Aktia, FIM, Danske Bank, Nordea). Muutoksen taustalla oli
entisen sihteerin Ismo Turusen luopuminen osakesalkun hoidosta. Osakesalkut
realisoitiin ja rahat siirrettiin Danske Bankin tilille odottamaan maailman taloustilanteen
(Brexit jne) vakiintumista. Danske Bankin kanssa tehtiin varainhoitosopimus.
Tasekirja on liitteenä 2. Varainsiirtojärjestelyistä johtuen tilinpäätös osoittaa 89 643,28
euron ylijäämää (varauksena vuodelle 2017). Tilikauden ylijäämä ilman sijoitus- ja
rahoitustoimintaa oli 3034,55 euroa.
 
Helsingissä 6.3.2017
 
Puheenjohtaja Pertti Salminen
 
Sihteeri Kai Varsio