Suomen Sotatieteellisen Seuran strategia

Alkusanat uudelle strategialle

Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n (SSTS) perustaminen alkoi vuonna 1927 Suomen sotakorkeakoulun kolmen ensimmäisen vuosikurssin käyneiden toimesta. Päätavoitteena oli kehittää sotatieteellisten julkaisujen ja esitelmien avulla puolustusta erityisesti omaperäisillä tutkimuksilla. Pääjulkaisu Tiede ja Ase (T&A) alkoi ilmestyä vuonna 1933. Se on ainoa suomenkielinen Julkaisufoorumi-luokiteltu sotilasjulkaisu-kanava. Julkaisufoorumi (JUFO) ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta.

Seura on saavuttanut tunnustetun aseman akateemisesti koulutettujen upseerien ja sotatieteiden muiden tutkijoiden tieteellisenä seurana. Seuralla on nykyisellään paljon erilaisia toimintamuotoja. Valitettavasti moni niistä on osoittanut jo pitkään hiipumisen merkkejä. Viime vuosina on asian korjaamiseksi tehty erilaisia kehittämistoimenpiteitä kuten monialaisten Studia Militaria -tilaisuuksien järjestäminen alakohtaisten seminaarien rinnalla (v  2006), tutkimuksellinen teemavuosi (v  2007), Journal of Military Studies (JMS) perustaminen (v  2009), yhteisseminaariin osallistuminen (MATINE v 2014). JMS alkoi ilmestyä referee-menettelyn (vertaisarvioinnin) omaavana vuonna 2010.

Seuran tärkein yhteistyötaho on ollut Sotakorkeakoulu (SKK) ja nykyään Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK). Puolustusvoimauudistus vuonna 2014 muutti tutkimuskenttää vahvasti muodostaen ”upseeritutkijoiden” joukkoja myös Puolustusvoimien Tutkimuslaitokseen, Puolustusvoimien Materiaalilaitokseen ja puolustushaarojen tutkimuskeskuksiin. Sotilaiden piirissä on lisäksi joukko erilaisia tieteellisiä yhdistyksiä, mutta roolijaot niiden välillä eivät ole selviä. Onkin kysyttävä, onko SSTS enää entiseen tapaan ”osa” Maanpuolustuskorkeakoulua?

Yksimielisesti on todettu, että nykytilanteessa on SSTS:n uudistus toiminnan terävöittämiseksi ja selkeyttämiseksi tarpeen.

Strategian valinta

Sana sotatieteellinen määrittää seuran olemassaolon perustan. Tieteellisyys on lähtökohta, se on seuran ytimessä. Sota + tiede on asia, joka on erottanut tarjonnan muista tiedeseuroista. Tänäänkin SSTS herättää edelleen kiinnostusta. Peruslähtökohtaan ei tarvita muutosta, vain terävöittämistä.

Seuramme strategian uudistustyön pohjaksi tehtiin vuonna 2014 valinta neljästä eri tavalla painottuneesta vaihtoehdosta. Kärjeksi valittiin ”Foorumin tarjoava seura – tieteellisiä julkaisuja ja keskustelua lukijoiden ehdoilla” eli popularisoiva ja sotatieteen harrastusta tukeva foorumi. Tarjotaan tieteellisesti laadittua kiinnostavaa luettavaa suomalaiselle jäsenistölle. Strategioiden vaihtoehdoista käydyssä keskustelussa valituksi tulleesta ”kärjestä” todettiin, että sitä voidaan kutsua modernisoiduksi julkaisutoiminnaksi, mikä onkin vaihtoehdoista lähimpänä seuran nykylinjaa. Erityisenä haasteena on jäsenistön aktivoiminen.

”Kärjen” valinnan jälkeen toteutettiin käytännön toimena ns. ”pyöreän pöydän kokous”. Perinteisesti seuralla on ollut tiivis side Maanpuolustus-korkeakouluun. Puolustusvoimien tutkimusrakenteen muututtua puolustusvoimauudistuksessa ja pääosan tutkimusta tekevistä upseereista palvellessa muualla kuin MPKK:ssa, päätettiin, että järjestetään neuvottelu kaikkien tutkimusta tuottavien puolustusvoimien yksiköiden kanssa. ”Pyöreän Pöydän” kokouksessa todettiin, että virkatyötä tekevät tahot eivät voi entiseen tapaan velvoittaa organisaatioitaan tai alaisiaan toimimaan vapaa-ajalla SSTS:n jaostojen vastuullisina vetäjinä. SSTS:n toiminta katsottiin kuitenkin tärkeäksi ja sen toivottiin ja kannustettiin jatkavan vapaaehtoisena tieteellisenä keskustelu- ja julkaisufoorumina.

Yhdistyksen tehtävä

(Seuran sääntöjen 2. §) Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä. Tarkoitustaan seura toteuttaa:

  • Järjestämällä jäsenilleen tarkoitusperiään edistäviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja sekä tutustumiskäyntejä ja – matkoja
  • Jakamalla avustuksia sotatieteellisen tutkimustyön tukemiseksi
  • Palkitsemalla sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia
  • Suuntaamalla tutkimusta kulloinkin sotatieteen ajankohtaisiin aiheisiin
  • Toimittamalla alansa julkaisuja sekä
  • Pitämällä yhteyttä sotatieteen koti- ja ulkomaisiin tutkijoihin ja tukijayhteisöihin.

SSTS tavoitetilassa 2025

Vuoteen 2025 mennessä Suomen Sotatieteellinen Seura on kyennyt jälleen vakiinnuttamaan toimintansa sotatieteitä harrastavan jäsenistönsä keskeiseksi yhteydenpito-, keskustelu- ja julkaisufoorumiksi. Seuralla on johtava asema sotatieteiden harrastajien keskuudessa.

Pääosa sotatieteiden maistereista ja yleisesikuntaupseereista on hakeutunut seuran jäseniksi. Jäseninä on myös merkittävä osa puolustusvoimien yliopistokoulutetusta henkilöstöstä ja huomattava määrä alan tutkimuksesta kiinnostuneita siviilitutkijoita kutsujäseninä. Seura on vakiinnuttanut suhteensa MPKK:n ja muihin puolustusvoimien puitteissa sotatieteellistä tutkimusta tekeviin toimijoihin. Yhdessä muiden sotatieteellisten seurojen kanssa SSTS muodostaa MPKK:n alumni-toiminnan tieteellisen osan Kadettikunnan huolehtiessa aatteellisesta ja Upseeriliiton työelämäosuudesta.

Vuosijulkaisu Tiede & Ase on säilyttänyt asemansa seuran jäsenten arvostettuna julkaisufoorumina tarjoten lähdetietoa myös muulle alan tutkimukselle. Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa yhteistyössä julkaistu Journal of Military Studies on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisesti tunnettuna ja arvostettuna tiedejulkaisuna, jonka referee-toiminta on asiantuntevaa ja tutkijoita tukevaa. Internetissä SSTS ry:n kotisivut ovat mielenkiintoiset ja niiden kävijämäärä on yli 20 000 vuodessa.

Kokonaisuudessaan seura on lisännyt tunnettavuuttaan ja arvostustaan sekä yleisesti tieteen tekijöiden että tutkivan upseeriston keskuudessa.

Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi

Tavoitetilaan 2025 edetään järjestelmällisesti pienin askelin laittamalla tavoitteet asia kerrallaan hyvään kuntoon.

Seura pyrkii säilyttämään laajan jäsenkuntansa ja rekrytoi uusiksi jäseniksi entistä laajemmin myös sotatieteiden maistereiksi valmistuneita upseereita ja alan akateemisia harrastajia. Lähtökohtana on myös kaikkien yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneiden liittäminen jäsenkuntaan.

Seura panostaa Tiede & Ase -pääjulkaisunsa kehittämiseen tutkijoita ja lukijoita aiempaa kiinnostavammaksi tieteellisyyden siitä kärsimättä. Vuosikirjan sisältöä parannetaan sekä julkaisukanavana että eri sotatieteiden alojen ja tutkijoiden välisenä poikkitieteellisenä keskusteluareenana. Julkaistuista artikkeleista maksetaan edelleen kannustuspalkkio. Kylkirautaa ja Sotilasaikakausilehteä käytetään seuran toimintaa tukevina julkaisukumppaneina ja niissä kirjoittamista suositellaan jäsenistölle.

Perinteisen vuosikirjan ohessa laajennetaan julkaisemista verkko-julkaisuina. Verkkosivustoa kehitetään seuraamaan aikaansa. Sen yhteyteen kehitetään myös vain jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi. Jokaista verkkoartikkelia voi kommentoida. Artikkelit ovat nykyistä kriittisempiä ja niissä on mediallekin suunnattu alkutiivistelmä väitteineen.

SSTS keskittyy palvelemaan ensi sijassa kansallisia tarpeita. Kansainväliset yhteistyömahdollisuudet selvitetään. Monialaisuus kuuluu seuran vahvuuksiin. Seuran toiminnassa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaikki sotatieteiden alat ja seura muodostaa yhteisfoorumin kumppanuusseurojen ansiokkaalle toiminnalle.

SSTS tukee puolustusvoimia eri sotatieteellisten alojen tutkimus-toiminnassa.

MPKK on päävastuullinen JMS:n julkaisemisesta. JMS on edelleen myös SSTS:n jäsenten tärkeä referee-julkaisu, mutta sen kehittämiseksi vaaditaan erityisesti puolustusvoimien toimia.

Seuran jaostorakenne säilytetään toistaiseksi. Jaostoilla voi olla oma kausiohjelmansa ja ne voivat järjestää myös omia seminaarejaan. Jaosto voi olla myös ”levossa” tarpeen mukaan. Jaostotoiminnan tarkempi hahmottelu on lähivuosien tehtävä.

SSTS strategian jalkauttaminen

Vuonna 2016 seura panostaa nuorien harrastajien rekrytointiin jäseniksi ja artikkelien kirjoittajiksi. Jäsenhankintaa kohdistetaan puolustusvoimien siviilitutkijoihin ja MATINEn jäsenistöön. Jäsenistön keskustelu- ja julkaisutoimintaa edistetään parantamalla kotisivujen ja verkko-julkaisemisen laatua ja näkyvyyttä. Samalla parannetaan jäsenistön ja seuran verkottumista nykyaikaisin mahdollisuuksin. Seuran viestintä aktivoidaan Kylkiraudan, Sotilasaikakauslehden, Ruotuväen sekä aselajilehtien avulla.

Kylkiraudan ja Sotilasaikakauslehden ilmoitussivuille pyritään aikaansaamaan ”pysyvä” tietoisku- tai muu informaationurkka seuran asioita varten.

Varainkehittämisellä varmistetaan toiminnan riittävä taloudellinen riippumattomuus, mutta keskeisinä tulonhankintakanavina säilyvät nykyisentasoinen jäsenmaksu ja osinkotuotto.

Rekrytointiin, keskustelufoorumiin, viestinnän ja talouden kehittämiseen perustetaan jäsenistöstä 3-4 hengen työryhmiä (mahdollista palkkiota vastaan). Kehittämistä tehdään yhteistyössä muiden yhdistysten julkaisujen kanssa ja/tai ostamalla ulkopuolinen palvelu.

Strategian esittely ja päättäminen (päivittäminen)

Strategialuonnos esitellään syyskokouksessa lähetekeskusteluna seuraavalle hallitukselle, jonka tehtävänä on tarvittaessa täsmentää nyt päivitetty strategia ja toteuttaa mahdollisesti tarvittavat neuvottelut ja kokeilla uudet toimintamuodot.

Marraskuussa 2015

Suomen Sotatieteellisen Seuran hallitus