Sotatieteellinen Seura ry:n säännöt

 

Uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa helmikuussa 2018. Sääntöjen 13 § tehtiin lisäys 28.12.2021: 

"Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."

NIMI JA KOTIPAIKKA
 
1. § ·Yhdistyksen nimi on SUOMEN SOTATIETEELLINEN SEURA ry ja sen
kotipaikka on Helsinki.
Kansainvälisessä kanssakäymisessä seurasta voidaan käyttää englanninkielistä
nimeä THE FINNISH SOCIETY OF MILITARY SCIENCES.
 
TARKOITUS JA TOIMINTA
 
2. § ·Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyötä ja
sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitystä.
Tarkoitustaan seura toteuttaa
- järjestämällä jäsenilleen tarkoitusperiään edistäviä esitelmätilaisuuksia, seminaareja
sekä tutustumiskäyntejä ja -matkoja
- jakamalla avustuksia sotatieteellisen tutkimustyön tukemiseksi
- palkitsemalla sotatieteellisiä töitä ja tutkielmia
- suuntaamalla tutkimusta kulloinkin sotatieteen ajankohtaisiin aiheisiin
- toimittamalla alansa julkaisuja sekä
- pitämällä yhteyttä sotatieteen koti- ja ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkijayhteisöihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii varoja jäsenmaksuilla,
julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja avustuksia.
 
JÄSENET
 
3. § ·Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, kutsujäseniä ja kannattavia
jäseniä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta tai esityksestä hyväksyä
jokaisen yleisesikuntaupseerin ja Maanpuolustuskorkeakoulussa
korkeakoulututkinnon suorittaneen tai sitä varten opiskelevan henkilön.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi myös hyväksyä sotatieteiden alalla
ansioituneen henkilön, vaikka tämä ei täytä edellä mainittua perusvaatimusta.
Seuran kunniajäseneksi seuran kokous voi kutsua jäsenen, joka on toiminnallaan
merkittävästi ja pitkään toteuttanut seuran tarkoitusperiä.
Seuran kutsujäseneksi seuran kokous voi kutsua henkilön, joka on tukenut ja tukee ja
edistää sotatieteellistä tutkimustyötä seuran tarkoitusperien mukaisesti. Kutsujäseneksi
kokous voi kutsua myös vieraan maan kansalaisen.
Seuran kannattavaksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön
tai henkilön, joka taloudellisesti tukee seuran toimintaa.
4. § ·Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat seuralle sen toiminnan ylläpitämiseksi
jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Seuran kunnia-, kutsu- ja
kannattavilta jäseniltä ei jäsenmaksua peritä.
5. § ·Jäsenellä on oikeus erota seurasta sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana
hän on jättänyt hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroanomuksen tai on
ilmoittanut eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta kahtena perättäisenä vuonna.
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin seuran sääntöjä tahi
 
toiminnallaan vahingoittaa seuraa, sen työtä ja tarkoitusperiä. Päätös erottamisesta on
toimitettava asianomaiselle kirjallisena. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan
erottamispäätös seuran kokouksen ratkaistavaksi jättämällä asiasta seuran hallitukselle
kirjallisen vaatimuksen kuukauden kuluessa erottamispäätöksen saatuaan.
 
SEURAN TOIMIELIMET
 
6. § ·Seuran syyskokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja
kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan sekä toimihenkilöistä että kutsumistaan
asiantuntijoista valiokuntia ja työryhmiä.
7. § ·Seuran hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä
kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen tulee tällöin
tapahtua kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen perille saapumisesta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
neljä (4) hallituksen jäsentä on kokouksessa saapuvilla.
Hallituksen äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8. § ·Seuran hallituksen tehtävänä on
- johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi
- edustaa seuraa, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä sen puolesta kantajana
ja vastaajana
- kutsua seura kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
- toimeenpanna seuran kokouksen tekemät päätökset
- vastata seuran rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä jäsenmaksujen
perinnästä
- valita tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa hyväksytyn
talousarvion puitteissa
- päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta, seuran
kannattavan jäsenen ottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
- laatia seuran toimintakertomukset ja tilinpäätökset
- laatia ehdotukset seuran toimintasuunnitelmiksi sekä talousarvioksi
- päättää tutkimustöiden palkitsemisesta, lunastamisesta ja julkaisemisesta sekä
- hoitaa muut seuran toimintaa koskevat asiat.
9. § ·Seuran neuvottelukunnan muodostavat seuran kunniajäsenet, seuran
puheenjohtaja sekä seuran syyskokouksen valitsemat enintään 8 lisäjäsentä.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Neuvottelukunta kokoontuu
kunniajäsenen tai puheenjohtajan kutsusta.
Neuvottelukunnan sihteerinä toimii seuran sihteeri.
Neuvottelukunta toimii seuran neuvoa-antavana elimenä.
10. § · Tarkoituksensa toteuttamiseksi seuralla voi olla jaostoja ja toimikuntia.
11. § ·Seuran hallitus hyväksyy kulloinkin toimivat jaostot ja toimikunnat sekä kutsuu
niille puheenjohtajat. Tarvitsemansa toimihenkilöt kutsuu jaoston puheenjohtaja
 
seuran jäsenistöstä.
Jaostojen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää oman alansa harrastus- ja
keskustelutilaisuuksia alansa aihepiireistä.
 
KOKOUKSET
 
13. § ·Seuran kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
14. § ·Seuran hallitus kutsuu seuran sääntömääräiseen kokoukseen tai ylimääräiseen
kokoukseen ilmoittamalla siitä seuran kotisivuilla julkaistavalla tiedotteella ja
kullekin jäsenelle lähetettävällä jäsenkirjeellä tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kokouksen toimeenpanoa.
15. § ·Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja
- valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijoiden määrä
- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
- esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja kuullaan toiminnantarkastajien
lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
- käsitellään ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle ja
- käsitellään muut kokouksessa käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
16. § ·Seuran syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja
- valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijoiden määrä
- valitaan seuraavaksi toimikaudeksi seuran hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan
(8) jäsentä, neuvottelukunnan tarvittavat lisäjäsenet sekä kaksi (2)
toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
- käsitellään ja hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
- määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi
- käsitellään ja hyväksytään tulevan toimintavuoden talousarvio
- käsitellään muut kokouksessa käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
17. § ·Seuran kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäviksi esitettävistä muista asioista on
seuran jäsenten jätettävä kirjalliset esityksensä vähintään yksi (1) viikko ennen
kokouspäivää hallitukselle.
18. § ·Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, jos seuran kokous niin päättää, seuran
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 (yksi kymmenesosa) seuran
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Hallituksen on kirjallisen vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen kokous
viipymättä koolle.
19. § ·Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella paikalla olevalla jäsenmaksunsa
suorittaneella seuran varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä toisin ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa.
Muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 
TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN
 
20. § ·Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä
toiminnantarkastajille kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen
kevätkokousta.
21. § ·Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan
tai hallituksen määräämän muun hallituksen jäsenen kanssa tai joku edellä mainituista
yhdessä sihteerin kanssa.
 
SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
 
22. § ·Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan 3/4
(kolme neljäsosaa) seuran kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta
on kokouskutsussa erityisesti mainittava.
23. § ·Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
24. § ·Ehdotus, joka tarkoittaa seuran purkamista, tulee hyväksyä, jos vähintään 3/4
(kolme neljäsosaa) kokouksessa annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä
kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) päivää, sitä
kannattaa. Seuran purkamisesta on kokouskutsussa erityisesti mainittava.
25. § ·Jos seura on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, seuran jäljelle jääneet varat ja
omaisuus on käytettävä maamme puolustustutkimuksen ja seuran päämäärien
mukaisiin tarkoituksiin seuran viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.