Jäsenyys

Voit hakea seuran jäsenyyttä oheisen Jäseneksi-linkin takaa avautuvalla lomakkeella. Jos tulet valituksi niin tietojasi käsitellään alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

TIETOSUOJASELOSTE  – SUOMEN SOTATIETEELLINEN SEURA 

Seloste käsittelytoimista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä Suomen Sotatieteellisessä Seurassa.

Rekisterinpitäjä

Suomen Sotatieteellinen Seura ry (myöhemmin SSTS)

s-posti: sihteeri@sotatieteet.fi

Yhteyshenkilö on seuran sihteeri ja rahastonhoitaja Markus Gardberg

 

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän palveluksessa oleva sihteeri Markus Gardberg

Rekisterinpitäjän alihankkijoina toimivat henkilötietojen käsittelijät:

 • jäsenmaksujen maksutapahtumat: Avoine Oy

 • Tiede ja Ase kirjan postitus: MailPrint Oy

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet sekä rekisteröityjen ryhmät

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi

 • rekisteröidyn kotipaikka

 • rekisteröidyn postiosoite

 • rekisteröidyn sähköpostiosoite

 • rekisteröidyn puhelinnumero

 • rekisteröidyn jäsennumero

 • rekisteröidyn syntymäaika

 • rekisteröidyn jäsenstatus (jäsen, kunniajäsen, kutsujäsen)

 • rekisteröidyn sotilasarvo

 • rekisteröidyn oppiarvo

 • rekisteröidyn jäsenmaksun maksutiedot

Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1c).

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Osoitetietoja päivitetään Avoine Oy:n jäsenrekisterijärjestelmään liitetyn postin osoitepalvelun kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen (Avoinen Sense) järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä. Heillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Verkkosivusto

SSTS ei kerää tietojärjestelmäänsä verkkosivuston selaamisesta kertyiä tunnistetietoja. SSTS ei käsittele palvelimelle kertyviä verkkosivusten käyttäjien IP-osoitteita.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Jäsenten nimi- ja osoitetietoja annetaan vain jäsenille osoitetun postin postituksesta vastaavalle yritykselle.

SSTS ei siirrä henkilötietoja kolmanteen maahan eikä käsittele niitä edelleen muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin ne on kerätty.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Kun henkilö eroaa tai katsotaan eronneeksi SSTS:stä henkilötiedot hävitetään viivytyksettä viimeistään eroamisvuoden aikana.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista

 • saada tieto henkilöstötietojensa käsittelystä

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat  SSTS:n käsittelemät henkilötiedot

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle

 • vaatia henkilötietojensa poistamista

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti yhdistyksen sihteerille Markus Gardbergille (osoite on yllä).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaaan tai aina lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.1.2019.